Card image cap
ได้รับรองมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation International) 

ยูซานาได้รับการรับรองสถานะ GMP ตั้งแต่ปี 2006 ตาม ข้อกำหนด NSF/ANSI Good Manufacturing Practices for Dietary Supplements “การขึ้นทะเบียนกับ GMP สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองคุณภาพ ความพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่น กับบริษัทว่าองค์กรของตนดำเนินการตามมาตรฐาน GMP" NSF เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยการกำหนดมาตรฐาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบ รวมถึง รับรองผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยและรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

Card image cap
ได้รับเครื่องหมายการรับรองจาก ConsumerLab.com

ConsumerLab.com เป็นหน่วยงานอิสระที่มีบทบาทในการประเมินคุณภาพ ความบริสุทธิ์และความครบถ้วนของสารอาหารที่ปรากฏบนฉลากในสินค้าในอุตสาหกรมด้หานสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับขั้นตอนการได้รับเครื่องหมายรับรอง จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้น เพื่อยืนยันว่ามีปริมาณสารเหมือนที่ฉลากระบุไว้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งผ่านการทดสอบการตรวจโลหะหนัก และสารอันตรายต่างๆ

Card image cap
USP (The United States Pharmacopoeia)

ผลิตภัณฑ์ยูซานาผลิตตามเภสัชตำรับของประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในหลายประเทศ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คุณภาพ (quality specifications) ลักษณะทั่วไป (descriptions) วิธีการทดสอบ (method of testing) และเกณฑ์ตัดสินหรือมาตรฐานของ ความบริสุทธิ์ (legal standards of purity) ตลอดจนคุณภาพและความแรง (quality and strength)


Card image cap
ได้รับรองมาตรฐาน TGA (Therapeutic Goods Administration) 

คณะกรรมาธิการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของออสเตรเลียเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และจัดการบริหารสินค้ารักษาโรคโดย TGA ใช้ขั้นตอนที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามความสอดคล้องกับข้อบังคับของออสเตรเลียหรือไม่ หากขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับผ่านเป็นที่เรียบร้อย TGA จึงจะออกใบรับรองมาตรฐานให้

Card image cap
USP (The United States Pharmacopoeia)

ผลิตภัณฑ์ยูซานาผลิตตามเภสัชตำรับของประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในหลายประเทศ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คุณภาพ (quality specifications) ลักษณะทั่วไป (descriptions) วิธีการทดสอบ (method of testing) และเกณฑ์ตัดสินหรือมาตรฐานของ ความบริสุทธิ์ (legal standards of purity) ตลอดจนคุณภาพและความแรง (quality and strength)

Card image cap
PDR (The Physicians Desk Reference)

ผลิตภัณฑ์ยูซานาได้รับการระบุไว้ในหนังสืออ้างอิง สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งมีฐานข้อมูล ดีที่สุดในโลก เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการไว้วางใจ มากที่สุดในการสั่งจ่ายยา หรือให้คำแนะนำ จากแพทย์ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร และยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแล้ว


Card image cap
BEST OF STATE (2003~2004, 2006~2020 2013, 2015~2019) 

รางวัลที่สุดแห่งรัฐ ได้รับมากถึง 17 รางวัล ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2563

Card image cap
Top Rated Direct selling brand

6 Time winner (2013, 2015~2019)